มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Adobe Acrobat Document 042-01มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.72 KB
Adobe Acrobat Document 042-02มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.19 KB
Adobe Acrobat Document 042-03มาตรการป้องกันรับสินบน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.76 KB