E-Service

ดาวน์โหลดเอกสารบริการนักเรียนและผู้ปกครอง กลุ่มงานวิชาการ (งานทะเบียน)
- ใบย้ายเข้าสถานศึกษา
- ใบย้ายสถานศึกษา
- ใบขอลาออกจากสถานศึกษา (กรณีไม่ศึกษาต่อ)
- แบบคำร้องขอใบรับรอง ปพ.7(ใบรับรองการเรียนและปพ.1) สำหรับนักเรียนที่กำลักศึกษาอยู่  - คำร้องขอสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 สำหรับผู้ขอโดยตรง  (กรณีสูญหาย หรือชำรุด ต้องการขอใบแสดงผลการเรียนใหม่)
ตรวจสอบผลการเรียน(SGS) สำหรับนักเรียน

งานทะเบียน-วัดผล (SGS) สำหรับครู

ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA