ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 17.2 KB 246868
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.93 MB 246870
แผนจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 7.52 KB 246871
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงงานทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 246884
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 246869
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงงานกิจการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 246869
กลุ่มบริหารงบประมาณ และสินทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 986.26 KB 246872
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.73 MB 246910
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.2 KB 246908
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.47 KB 246907
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.9 KB 246910
การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งทายาทของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการจนต้องออกจากราชการ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 551.15 KB 246907
แนวทางการส่งแบบคำขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ หลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ว 21/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 246908
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.15 KB 246907
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 246909
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.63 MB 246907
. การแก้ไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 865.59 KB 246906
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 843.74 KB 246905
การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 815.69 KB 246906
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.63 MB 246907
แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณวุฒิในประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.73 KB 246908
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.73 KB 246906
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 246906
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเขารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 464.6 KB 246904
แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.97 KB 246911
แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 246923
แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการกาศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.73 MB 246907
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 246908
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.03 KB 246904
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.72 KB 246906
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งอำนวยการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.1 KB 246905
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการรับดอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.93 KB 246904
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.89 KB 246906
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งอยู่ระหว่างรับราชการทหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.81 KB 246904
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.83 KB 246908
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 472.44 KB 246906
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.18 KB 246908
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 966.93 KB 246905
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.19 KB 246906
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.75 KB 246907
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 535 KB 246905
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 246907
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.9 KB 246904
การสำรองวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 258.24 KB 246905
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 246903
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.18 KB 246907
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 246905
หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.75 KB 246907
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 378.28 KB 246909
การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.43 KB 246908
การเลื่อนเงินเดือนขงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.83 KB 246906
การประเมินผลการปฏิบัติงานชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 246897
การเลื่อนเงินดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 246901
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.03 KB 246901
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 843.74 KB 246899
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.65 KB 246900
การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งทายาทของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการจนต้องออกจากราชการ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 551.15 KB 246899
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 246901
ว19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 457.42 KB 246899
คู่มือแนวดำเนินการบริหารอัตรากำลังลูกจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.84 MB 246908
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรากำลัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.91 KB 246899
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 246903
ใบย้ายสถานศึกษา (กรณีออกจากโรงเรียนเพื่อศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.29 KB 246911
ใบย้ายเข้าสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 30.38 KB 246899
ใบขอลาออกจากสถานศึกษา (กรณีไม่ศึกษาต่อ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.03 KB 246898
แบบคำร้องขอใบรับรอง ปพ.7(ใบรับรองการเรียนและปพ.1) สำหรับนักเรียนที่กำลักศึกษาอยู่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.22 KB 246900
คำร้องขอสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน สำหรับผู้ปกครอง (กรณีสูญหาย หรือชำรุด ต้องการขอใบแสดงผลการเรียนใหม่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.98 KB 246900
คำร้องขอสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 สำหรับผู้ขอโดยตรง (กรณีสูญหาย หรือชำรุด ต้องการขอใบแสดงผลการเรียนใหม่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.03 KB 246899
อำนาจหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.53 KB 246900
การวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง 246906
โปรแกรมวิเคราะห์SDQ RAR Archive ขนาดไฟล์ 146.33 KB 247087