ภาพกิจกรรม
การศึกษาดูงานห้องเรียนศตวรรษที่ 21
นายใจ  ยอดดำเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม พร้อมนายนพดล  คงป้อม          รองผู้อำนวยการฯ นำทีมคณะครูแกนนำขับเคลื่อน ห้องเรียนศตวรรษที่ 21จำนวน 10 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องเรียนออนไลน์ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินงานห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม เพื่อพัฒนากระบวนการสร้างสื่อการเรียนการสอนของคณะครู ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2564,15:47   อ่าน 30 ครั้ง