คณะผู้บริหาร

นายใจ ยอดดำเนิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0842366767
อีเมล์ : ่jai11092505@gmail.com

นายช่วงศิลป์ บัวสอน
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0899601595
อีเมล์ : chuangsilp@hotmail.com

นายนพดล คงป้อม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0833005151
อีเมล์ : noppadon_npd@hotmail.com

นายพิทยา รอดสุนทรา
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0821738174
อีเมล์ : pitaya_1969@hotmail.com

นางธนิตตา รอดสุนทรา
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
เบอร์โทร : 0623080491
อีเมล์ : thanitta_rod@hotmail.com

นางสาวนงลักษณ์ ด่านตระกูล
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0812839434
อีเมล์ : nongluck_da@live.com

นางขนิษฐา สุวรรณปัญญา
หัวหน้ากลุ่มงบประมาณและสินทรัพย์
เบอร์โทร : 0643534387
อีเมล์ : Jidlada2007@gmail.com