คณะผู้บริหาร

นายใจ ยอดดำเนิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายช่วงศิลป์ บัวสอน
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายนพดล คงป้อม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพิทยา รอดสุนทรา
หัวหน้าหลุ่มบริหารทั่วไป

นางธนิตตา รอดสุนทรา
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นางสาวนงลักษณ์ ด่านตระกูล
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางขนิษฐา สุวรรณปัญญา
หัวหน้ากลุ่มงบประมาณและสินทรัพย์