บุคลากรทางการศึกษา

นางวิไล จันทร์ศิลานุรักษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวิมล รินสาร
พนักงานขับรถ

นางพัทธนันท์ เกตุชม
เจ้าหน้าที่ธุรการ