กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุทัยวรรณ ภู่คง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุคนทิพย์ จันทร์ทอง
ครู คศ.1

นางสาวเพ็ญพิชชา ใจยอด
ครูผู้ช่วย