กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวคนิษา ใจแปลง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายผดุงเกียรติ ปานแดง
ครู คศ.3

นางสาวสมเพชร แตงบุญรอด
ครู คศ.2

นางสาวกฤติกา ทิมแสน
ครูผู้ช่วย