กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนงลักษณ์ ด่านตระกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายช่วงศิลป์ บัวสอน
ครู คศ.3

นายพิทยา รอดสุนทรา
ครู คศ.3

นางธนิตตา รอดสุนทรา
ครู คศ.3

นางกาญจนา เพ็งสิน
ครู คศ.3