กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ รต.สินธพ พีรวรพัฒน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศิวพงษ์ กาวิน
ครู คศ.2

นางสาวศรสวรรค์ มีมุข
พนักงานราชการ