กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววารี มหาวัน
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายศักรินทร์ สืบสอน
ครูผู้ช่วย

นายเจษฎา ฟูมั่น
พนักงานราชการ