ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะเสริมบทเรียนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเขียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุคนทิพย์ จันทร์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,12:36  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแจกแจง ความน่าจะเป็น โดยใช้โปรแกรม GeoGebra Classic 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมเพชร แตงบุญรอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2564,11:23  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมกราฟฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2(2) ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชนก จินะตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2564,12:18  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง วิธีคิดแก้ปัญหาและการคิดสืบสาวเหตุปัจจัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาสังคมศึกษา ส 23103 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก
ชื่ออาจารย์ : นางธนิตตา รอดสุนทรา
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2564,10:43  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุคนทิพย์ จันทร์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2563,21:28  อ่าน 323 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิศึกษา) โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562โดยแบบฝึกพิมพ์สัมผัส
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชนก จินะตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2563,16:26  อ่าน 310 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านผลสัมฤทธิ์คะแนนโอเนต วิชาภาษาไทย โดยครูสุคนทิพย์ จันทร์ทอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุคนทิพย์ จันทร์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2562,10:31  อ่าน 545 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมุดเล่มเล็กรายวิชาคณิตศาสตร์ ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมเพชร แตงบุญรอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2562,09:54  อ่าน 348 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิดีโอสร้างสรรค์ คณิตศาสตร์หรรษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมเพชร แตงบุญรอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2562,09:53  อ่าน 517 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โมเดลและภาพเคลื่อนไหวช่วยให้เขียนภาพไอโซเมตริกง่ายขึ้น
ชื่ออาจารย์ : นายไพฑูรย์ จันทร์ศิลานุรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2562,18:52  อ่าน 306 ครั้ง
รายละเอียด..