ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุคนทิพย์ จันทร์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2563,21:28  อ่าน 235 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิศึกษา) โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562โดยแบบฝึกพิมพ์สัมผัส
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชนก จินะตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2563,16:26  อ่าน 207 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านผลสัมฤทธิ์คะแนนโอเนต วิชาภาษาไทย โดยครูสุคนทิพย์ จันทร์ทอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุคนทิพย์ จันทร์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2562,10:31  อ่าน 447 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมุดเล่มเล็กรายวิชาคณิตศาสตร์ ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมเพชร แตงบุญรอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2562,09:54  อ่าน 242 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิดีโอสร้างสรรค์ คณิตศาสตร์หรรษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมเพชร แตงบุญรอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2562,09:53  อ่าน 398 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โมเดลและภาพเคลื่อนไหวช่วยให้เขียนภาพไอโซเมตริกง่ายขึ้น
ชื่ออาจารย์ : นายไพฑูรย์ จันทร์ศิลานุรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2562,18:52  อ่าน 220 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดกิจกรรม เรียนรู้ระดับเทคโนโลยี และการสร้างภาพฉายเบื้องต้น รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) รหัสวิชา ง23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชนก จินะตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2562,20:03  อ่าน 423 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะเรื่องระบบเลขฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชนก จินะตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2560,00:14  อ่าน 811 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานวิชาการ (เล่มที่ 1 สมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร)
ชื่ออาจารย์ : นายผดุงเกียรติ ปานแดง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2559,11:10  อ่าน 832 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานวิชาการ(บทคัดย่อ)
ชื่ออาจารย์ : นายผดุงเกียรติ ปานแดง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2559,11:10  อ่าน 778 ครั้ง
รายละเอียด..